© 2007-2024 Copyright TKD Vives - Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
Privacy De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt Europese eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Taekwondo Vives - Kim Moo voldoet aan deze nieuwe privacy-wet die op 25 mei 2018 ingaat. Dit wil zeggen dat de persoonsgegevens van de leden goed beschermd zijn en dat er alles aan gedaan wordt om deze ook in de toekomst beschermd te houden. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Taekwondo Vives - Kim Moo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy. - Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. - Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens. - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. - Geen persoonsgegevens doorgevenaan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. - Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Verwerking van persoonsgegevens van leden Persoonsgegevens van leden, hieronder vallen ook trainers en bestuursleden, worden door Taekwondo Vives - Kim Moo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Inschrijven in en bijhouden van de ledenadministratie; - Contributieheffing; - Informatieverstrekking; - Uitnodigingen en of aanmelden voor bijeenkomsten, lessen, evenementen/wedstrijden/toernooien en overige activiteiten van Taekwondo Vives - Kim Moo, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo. - Grondslag voor je persoonsgegevens is het ingevulde Inschrijfformulier. - Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Taekwondo Vives - Kim Moo de volgende persoonsgegevens van je vragen: - Voornaam, achternaam en eventueel tussenvoegsel; - Adres, postcode, woonplaats; - Geboortedatum, geslacht; - Mobiele nummer voor WhatsApp-groep(en) - Telefoonnummer; - E-mailadres; - Lidmaatschapsnummer Taekwondo Bond Nederland. Aanvullend ten behoeve aan het inschrijven voor en deelname aan evenementen, wedstrijden, toernooien bij andere Taekwondo verenigingen, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo kunnen wij per activiteit vragen naar: - Gewicht, dit omdat de indelingen voor deelname op basis van gewicht in combinatie met niveau/graduatie wordt gemaakt. Je persoonsgegevens - exclusief de gegevens die je zelf via de WhatsApp groep(en) verstuurt - worden door Taekwondo Vives - Kim Moo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende je lidmaatschap en daarna alleen in de leden administratie voor maximaal 7 jaar. WhatsApp groepen en facebookgroepen De gegevens in de WhatsApp-groep(en) en eventuele Taekwondo Vives - Kim Moo facebookgroepjes vallen onder de algemenen voorwaarden en Privacy Policy van betreffenden diensten. Lees deze voordat je ze accepteert. Deelname aan de groepen betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor de gegevens die je er op publiceert en de reacties die daar op komen. Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij verstrekken aan andere taekwondo verenigingen, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo ten behoeve van het inschrijven voor en deelname aan evenementen, wedstrijden, toernooien bij andere Taekwondo verenigingen, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo. Echter, als vereniging mag je persoonsgegevens niet doorgeven aan een andere partij zonder een verwerkersovereenkomst. In een verwerkersovereenkomst spreek je af wat de ander met de gegevens mag doen én ook vooral wat niet. Wij als vereniging verklaren daarom dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Verstrekking buiten de EU. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Reden hiervoor is dat taekwondo een contact sport is. Bewaartermijn Taekwondo Vives - Kim moo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Taekwondo Vives - Kim Moo verklaart dat zij alle persoonsgegevens zal vernietigen als het lidmaatschap wordt beëindigd binnen de door de wet gestelde termijn. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen. Alle personen die namens Taekwondo Vives - Kim Moo van jou gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken indien nodig back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Onze medewerkers worden/zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent je gegevens Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Publicaties op internet Eenmaal op internet geplaatste gegevens en foto's kunnen jaren later nog vindbaar zijn en negatief zijn voor betrokkenen, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Om deze reden kunnen we helaas geen informatie op de website meer plaatsen over behaalde resultaten met vermelding van . Uitzondering daarop zijn reeds geplaatste items van voor 25 mei 2018. Voor de toekomst zullen we bekijken op welke wijze we hier invulling aan kunnen geven.
Privacy policy AVG bij VIVES - KIM MOO
© 2007-2024 Copyright © TKD Vives -Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
Taekwondo Vives - Kim Moo
Privacy De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt Europese eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Taekwondo Vives - Kim Moo voldoet aan deze nieuwe privacy-wet die op 25 mei 2018 ingaat. Dit wil zeggen dat de persoonsgegevens van de leden goed beschermd zijn en dat er alles aan gedaan wordt om deze ook in de toekomst beschermd te houden. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Taekwondo Vives - Kim Moo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy. - Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. - Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens. - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. - Geen persoonsgegevens doorgevenaan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. - Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Verwerking van persoonsgegevens van leden Persoonsgegevens van leden, hieronder vallen ook trainers en bestuursleden, worden door Taekwondo Vives - Kim Moo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Inschrijven in en bijhouden van de ledenadministratie; - Contributieheffing; - Informatieverstrekking; - Uitnodigingen en of aanmelden voor bijeenkomsten, lessen, evenementen/wedstrijden/toernooien en overige activiteiten van Taekwondo Vives - Kim Moo, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo. - Grondslag voor je persoonsgegevens is het ingevulde Inschrijfformulier. - Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Taekwondo Vives - Kim Moo de volgende persoonsgegevens van je vragen: - Voornaam, achternaam en eventueel tussenvoegsel; - Adres, postcode, woonplaats; - Geboortedatum, geslacht; - Mobiele nummer voor WhatsApp-groep(en) - Telefoonnummer; - E-mailadres; - Lidmaatschapsnummer Taekwondo Bond Nederland. Aanvullend ten behoeve aan het inschrijven voor en deelname aan evenementen, wedstrijden, toernooien bij andere Taekwondo verenigingen, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo kunnen wij per activiteit vragen naar: - Gewicht, dit omdat de indelingen voor deelname op basis van gewicht in combinatie met niveau/graduatie wordt gemaakt. Je persoonsgegevens - exclusief de gegevens die je zelf via de WhatsApp groep(en) verstuurt - worden door Taekwondo Vives - Kim Moo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende je lidmaatschap en daarna alleen in de leden administratie voor maximaal 7 jaar. WhatsApp groepen en facebookgroepen De gegevens in de WhatsApp-groep(en) en eventuele Taekwondo Vives - Kim Moo facebookgroepjes vallen onder de algemenen voorwaarden en Privacy Policy van betreffenden diensten. Lees deze voordat je ze accepteert. Deelname aan de groepen betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor de gegevens die je er op publiceert en de reacties die daar op komen. Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij verstrekken aan andere taekwondo verenigingen, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo ten behoeve van het inschrijven voor en deelname aan evenementen, wedstrijden, toernooien bij andere Taekwondo verenigingen, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo. Echter, als vereniging mag je persoonsgegevens niet doorgeven aan een andere partij zonder een verwerkersovereenkomst. In een verwerkersovereenkomst spreek je af wat de ander met de gegevens mag doen én ook vooral wat niet. Wij als vereniging verklaren daarom dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Verstrekking buiten de EU. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Reden hiervoor is dat taekwondo een contact sport is. Bewaartermijn Taekwondo Vives - Kim moo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Taekwondo Vives - Kim Moo verklaart dat zij alle persoonsgegevens zal vernietigen als het lidmaatschap wordt beëindigd binnen de door de wet gestelde termijn. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen. Alle personen die namens Taekwondo Vives - Kim Moo van jou gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken indien nodig back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Onze medewerkers worden/zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent je gegevens Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Publicaties op internet Eenmaal op internet geplaatste gegevens en foto's kunnen jaren later nog vindbaar zijn en negatief zijn voor betrokkenen, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Om deze reden kunnen we helaas geen informatie op de website meer plaatsen over behaalde resultaten met vermelding van . Uitzondering daarop zijn reeds geplaatste items van voor 25 mei 2018. Voor de toekomst zullen we bekijken op welke wijze we hier invulling aan kunnen geven.
Privacy policy AVG bij VIVES KIM MOO